maandag 17 maart 2014

Waar blijven de bewonerscoöperaties ?

Er is de afgelopen maanden veel geschreven over de bewonerscoöperatie als passend alternatief voor bestaande corporaties. Een alternatief dat aan lijkt te sluiten bij vigerende ideeën over een participatiesamenleving. In de praktijk gebeurt er echter nog bijzonder weinig.

En dat is niet zo vreemd !

Bewoners moeten bereid zijn om de regie zelf in handen te nemen. Corporaties moeten accepteren om eigendom en/of zeggenschap over te dragen aan het collectief van bewoners. En last but not least moeten vele obstakels worden overwonnen aangaande de financiële (on)mogelijkheden én niet te vergeten de belemmerende regelgeving van de zijde van zowel de gemeentelijke als de Rijksoverheid.

Met al deze elementen worden wij geconfronteerd bij onze pogingen om via het concept ‘WaardevolWonen’ daadwerkelijk de oprichting van een bewonerscoöperatie tot stand te brengen. En dan heb ik het niet over een coöperatie die het beheer over een complex, buurt of wijk voert maar over bewoners die in collectief verband ook het eigendom van het vastgoed verwerven.

Hoewel de vlag nog niet uit kan is het verheugend te melden dat de belangstelling van corporaties en financiers groeit. Ook de grote belangstelling van de zijde van bewonersorganisaties is veelbelovend. Tot slot bieden toezeggingen die minister Blok deed in de aanloop naar de verwachtte ‘nacht van Duivesteijn’ ruimte om knelpunten in bestaande regelgeving uit de weg te ruimen. In een brief aan de Eerste Kamer zegde Blok toe voor eind 2014 te komen met een uitwerking van de wooncoöperatie.

De exacte formulering in de brief was als volgt:
“Ook zal ik voor eind 2014 komen met een uitwerking van de wooncoöperatie, een vorm van zelforganisatie van kopers en huurders gericht op gezamenlijke doelen, als nieuwe vorm van toegelaten instelling met een wettelijke basis, al dan niet binnen de structuur van de huidige sociale huursector.”

De belofte: Borging van betaalbaarheid én financierbaarheid

Bewoners van huurwoningen worden momenteel geconfronteerd met forse huurverhogingen. Volgens de corporaties zijn die huurverhogingen noodzakelijk om de negatieve gevolgen van de verhuurderheffing te compenseren en de investeringscapaciteit en financierbaarheid op peil te houden.

De pijn kan worden verzacht door de kansen te benutten die bewonerscoöperaties bieden. Collectieve verkoop van woningen aan bewoners biedt mogelijkheden om én de betaalbaarheid van woningen én de financierbaarheid te borgen. Het biedt een maatschappelijk verantwoord alternatief voor individuele uitponding of collectieve verkoop aan bijvoorbeeld een belegger.

Overigens zie ik de coöperatie niet als vervangend alternatief voor de huidige corporaties. Dat heeft onder andere te maken met het feit dat in veel situaties een geschikte voedingsbodem ontbreekt om te komen tot een levensvatbare coöperatie. Daar waar die voedingsbodem wel aanwezig is kan een boeiend samenspel tussen corporatie én coöperatie leiden tot een interessante win-win situatie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten