donderdag 5 februari 2015

Scheiden DAEB en niet-DAEB - vergeet uw stakeholders niet !

Als de behandeling in de Eerste Kamer volgens plan verloopt, treedt de herziene woningwet per 1 juli 2015 dan toch in werking. Een belangrijk aandachtspunt voor corporaties wordt de vraag hoe om te gaan met het scheiden van DAEB en niet-DAEB activiteiten. Een voorstel daaromtrent moet vóór 1 januari 2017 bij de toezichthouder worden ingediend. Voor kleine(re) corporaties is gelukkig een uitzondering gemaakt. Zij kunnen volstaan met een scheiding van baten en lasten en ontspringen daarmee de dans van een complexe administratieve of juridische scheiding.

1 januari 2017 is nog ver weg. Toch is het belangrijk om snel een begin te maken met een eerste oriëntatie op de op handen zijnde veranderingen. Komt u in aanmerking voor het ‘verlichte regime’ voor kleinere corporaties ? Zo niet, kunt u dan nog tijdig bijsturen om dit alsnog te realiseren ? Kiest u voor een administratieve of een juridische scheiding ? Wat betekent dit voor (de  inrichting van) uw organisatie ? Hoe betrekt u uw stakeholders bij het proces ?

Vooral ook die laatste vraag is belangrijk, gezien het feit dat van gemeenten en huurdersorganisatie(s) een ‘zienswijze’ wordt gevraagd op het door de corporatie bij de toezichthouder aan te leveren splitsingsplan. Bij veel corporaties waar ik over de vloer kom lijkt de focus de laatste maanden te liggen op technocratische analyses, waarbij rendementen en financieringsmogelijkheden van deelportefeuilles centraal staan. Natuurlijk zijn dergelijke analyses belangrijk maar vergeet niet de hiervoor genoemde stakeholders tijdig in het proces mee te nemen.

Vorig jaar zijn wij gestart met de training “Scenario’s DAEB en niet-DAEB” die wij onder de vlag van Nestas verzorgen. In het verlengde daarvan ontwikkelden wij een QuickScan waarbij wij ons o.a. richten op het beantwoorden van de belangrijke vragen die ik in het begin van dit bericht opsomde. Voor de technocratische elementen bouwden wij een eenvoudig model dat snel inzichtelijk maakt wat de gevolgen zijn van diverse keuzes. Door een aantal ‘knoppen’ in te bouwen en rond het model een game te ontwikkelen proberen wij de onderliggende problematiek transparant te maken. Die transparantie is niet alleen van belang om op een goede manier de discussie intern met MT en commissarissen te kunnen voeren maar óók om huurders en gemeente(n) als volwaardige gesprekspartners bij het proces te kunnen betrekken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten