woensdag 14 september 2011

Nieuw financieel dashboard operationeel

Enige tijd geleden schreef ik in mijn blog over een dreigend maatschappelijk faillissement voor woningcorporaties. Onvoldoende aandacht voor de beleggingsfunctie van het eigen vermogen is hiervan een belangrijke oorzaak. Om het zicht op deze functie van het eigen vermogen te verbeteren is de afgelopen maanden hard gewerkt aan een nieuw financieel dashboard voor corporaties.
Het nieuwe dashboard maakt de financiële positie van corporaties transparant vanuit verschillende invalshoeken. Dat maakt het mogelijk om onder andere de volgende belangrijke vragen te beantwoorden:
·    Biedt de financiële positie zowel op de korte als lange termijn de mogelijkheid om invulling te (blijven) geven aan de activiteiten die passen bij de missie van de organisatie ?
·    Is de vermogenspositie stevig genoeg om risico’s waarmee de organisatie wordt geconfronteerd het hoofd te bieden ?
·    Blijft het mogelijk om middelen aan te trekken voor het financieren van de huidige en toekomstige activiteiten van de organisatie ?

Het dashboard maakt duidelijk wat de effecten zijn van het gevoerde beleid en laat zien wat de gevolgen zijn van eventuele wijzigingen in dat beleid. De gevolgen van gemaakte keuzes worden daartoe vanuit de drie geschetste perspectieven in beeld gebracht.


Beleggingsperspectief
Door de omvang van het beschikbare eigen vermogen te toetsen aan de minimaal noodzakelijke omvang, bezien vanuit de beleggingsfunctie van het vermogen, ontstaat inzicht in de bestedingsruimte.

Financieringsperspectief
Door de operationele cashflow en interest coverage ratio te monitoren ontstaat inzicht in de financierbaarheid van het geformuleerde beleid.Risico-perspectief
En door de gevoeligheid van kasstromen voor een aantal omgevingsvariabelen zichtbaar te maken komen risico's in beeld. Corporaties zouden er verstandig aan doen met al deze elementen rekening te houden bij het opstellen van een nieuw ondernemingsplan of een aanpassing in het strategisch voorraadbeleid. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten